top of page
building.png

eCom365 - HRM APPLICATION SOFTWARE SOLUTION

One solution, multi-model

The software system utilizes digital technology to help businesses transition from traditional management to modern and centralized management

curve

FREE CONSULTATION

You have successfully registered.

HRM systerm

The eCom365 solution helps your business

Employee information
Flexible shift allocation
Leave management
Business trip management
Overtime management
Timekeeping management
Automated timesheet processing
Automated payroll
Salary advances
Insurance
Personal income tax management
Report

​Introduction video about eCom365 software

Software is suitable for multiple fields

multiple fields-eng.png

Outstanding features

Face-ID timekeeping on mobile phone

Employees can easily clock in or out by capturing a selfie, allowing the app to accurately recognize their faces.

Synchronization of timekeeping machine and camera

Supports data synchronization with offline timekeeping devices to calculate time automatically

Allocation of flexible working shifts

Easily assign shifts, create work schedules, handle overtime, shift changes, and effectively mobilize personnel

Time and attendance management

Instantly control the number and real-time attendance of employees on the system

Online form approvals

Send, approve, and automatically process applications for leave, leave, overtime, early leave, leave, etc.

Automated timesheet and payroll

Worksheets are automatically updated daily. The software supports payroll automation.

Some features in detail

Online timekeeping on mobile app

Easily clock-in and clock-out with many different forms of timekeeping via mobile phone: Selfie timekeeping, Face ID, QR code, offline timekeeping

detail01.png
circle decor
detail02

Time management - personnel working positions

Control the number and real-time attendance of employees on the system. Simultaneously, locate the working position of the personnel accurately.

Convenient shifts managament

Easily assign shifts, create work schedules, handle overtime, shift changes, and effectively mobilize personnel

circle decor
detail03
circle decor
detail04

Digitization of sending and approving leave request form

Supports form management on the software such as: Sending and approving, and automatically processing applications for leave, overtime, early leave, etc.

Automated timesheet and payroll

Automate timesheets from daily timekeeping data and calculate salaries according to formulas. Ensure absolute accuracy of payroll.

detail05

Our customers

customers
BG.png

FREE CONSULTATION

You have successfully registered.

Human Resources Management Software – online human resources management solution: flexible, accurate, safe and economical.

Register for a free consultation that suits your business needs

Frequently asked questions

  • 1. Nhân viên không thể đăng nhập trên ứng dụng app eCom365
    Bước 1: Kiểm tra lại đường link, tên đăng nhập và mật khẩu Bước 2: Nếu thông tin chính xác nhưng vẫn không đăng nhập được, bạn cần liên hệ tài khoản admin. Admin cần thực hiện các bước sau: Bước 2.1: Truy cập hệ thống web với tài khoản admin Bước 2.2: Chọn phân hệ HRM / chọn Thiết bị chấm công mặc định / Tìm kiếm tên nhân viên không đăng nhập được / Chọn Đổi thiết bị / Chọn Tắt ràng buộc thiết bị. Sau đó thông báo cho nhân viên đăng nhập lại.
  • 2. Tài khoản bị khóa do đăng nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp. Tôi phải làm sao?
    Bạn cần liên hệ với admin hoặc người tạo tài khoản cho bạn để reset mật khẩu. Admin cần thực hiện các bước sau: Vào phân hệ Danh bạ: chọn Danh bạ / chọn tên nhân viên (cần reset mật khẩu) / chọn sửa / chọn tab đăng nhập / nhập mật khẩu mới / Lưu lại
  • 3. Hệ thống thông báo “Số lượng tài khoản được kích hoạt vượt quá số lượng cho phép” khi tạo tài khoản mới
    Điều này có nghĩa số lượng nhân viên hoạt động đã vượt quá số lượng tài khoản trong hợp đồng. Có 2 cách để giải quyết vấn đề này: - Cách 1: Đóng các tài khoản nhân viên đã nghỉ - Cách 2: Nếu không có nhân viên nghỉ. Bạn vui lòng liên hệ eCom365 để mua thêm tài khoản. Lưu ý: Tổng số tài khoản (user) trong hợp đồng = Tổng tài khoản đang hoạt động trên hệ thống eCom365

Why choose eCom365?

In-depth HRM solutions for all businesses
Flexible based on each business's needs
Cross-platform design, easy to use
Optimize the digital transformation experience
Dedicated staff serving customers
background
image 32
phone
bottom of page