top of page
Banner2.png
Banner2.png
  • 1. Nhân viên không thể đăng nhập trên ứng dụng app eCom365
    Bước 1: Kiểm tra lại đường link, tên đăng nhập và mật khẩu Bước 2: Nếu thông tin chính xác nhưng vẫn không đăng nhập được, bạn cần liên hệ tài khoản admin. Admin cần thực hiện các bước sau: Bước 2.1: Truy cập hệ thống web với tài khoản admin Bước 2.2: Chọn phân hệ HRM / chọn Thiết bị chấm công mặc định / Tìm kiếm tên nhân viên không đăng nhập được / Chọn Đổi thiết bị / Chọn Tắt ràng buộc thiết bị. Sau đó thông báo cho nhân viên đăng nhập lại.
  • 2. Tài khoản bị khóa do đăng nhập sai mật khẩu 3 lần liên tiếp. Tôi phải làm sao?
    Bạn cần liên hệ với admin hoặc người tạo tài khoản cho bạn để reset mật khẩu. Admin cần thực hiện các bước sau: Vào phân hệ Danh bạ: chọn Danh bạ / chọn tên nhân viên (cần reset mật khẩu) / chọn sửa / chọn tab đăng nhập / nhập mật khẩu mới / Lưu lại
  • 3. Hệ thống thông báo “Số lượng tài khoản được kích hoạt vượt quá số lượng cho phép” khi tạo tài khoản mới
    Điều này có nghĩa số lượng nhân viên hoạt động đã vượt quá số lượng tài khoản trong hợp đồng. Có 2 cách để giải quyết vấn đề này: - Cách 1: Đóng các tài khoản nhân viên đã nghỉ - Cách 2: Nếu không có nhân viên nghỉ. Bạn vui lòng liên hệ eCom365 để mua thêm tài khoản. Lưu ý: Tổng số tài khoản (user) trong hợp đồng = Tổng tài khoản đang hoạt động trên hệ thống eCom365

​HDSD

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

bottom of page